DISCLAIMER

Graag wijs ik je erop dat deze disclaimer betrekking heeft tot alles van en op deze website. Deze bepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Hoewel we ons best doen om te zorgen voor goede en kwalitatieve content, is al het materiaal dat je op www.newwaves.nl vindt slechts bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Het moet en mag nooit gebruikt worden als vervanging van medisch advies, een diagnose en/of behandeling van een professional. Het is je eigen verantwoordelijkheid om verder onderzoek te doen naar de nauwkeurigheid, volledigheid en accuraatheid van alle informatie op deze website. We geven geen garanties over de accuraat- en volledigheid van welke informatie of content dan ook die je op www.newwaves.nl vindt. Ook kunnen we niet garanderen dat de informatie over elk onderwerp up to date is. Raadpleeg altijd je huisarts of een medisch professional wanneer je vragen hebt of bezorgd bent over je gezondheid.

Beheer

Deze website staat onder beheer van New Waves Lifestyle. De contactgegevens zijn te vinden onder contact.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door New Waves Lifestyle uitdrukkelijk afgewezen. New Waves Lifestyle biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

New Waves Lifestyle streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. New Waves Lifestyle wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. New Waves Lifestyle aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel New Waves Lifestyle alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt New Waves Lifestyle geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door New Waves Lifestyle worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke geen eigendom zijn van New Waves Lifestyle dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door New Waves Lifestyle onderhouden en New Waves Lifestyle heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. New Waves Lifestyle geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij New Waves Lifestyle dan wel

andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.