Algemene Voorwaarden FLOW-CRUISE

FLOW CRUISE

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de vaartochten die NewWaves Lifestyle aanbiedt in combinatie met coaching, begeleiding, lessen en trainingen op en rondom het water/de Loosdrechtse plassen. 

NewWaves Lifestyle:

 1. stelt alles in het werk om de met u overeengekomen vaardoelstellingen te realiseren;
 2. verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door deelnemer(s) ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 3. stelt zich zodanig op dat het belang van de deelnemer(s) centraal blijft staan;
 4. verplicht zich strikt aan de overeengekomen vaar & coachingsdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 5. brengt de deelnemer(s) zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien NewWaves Lifestyle onverhoopt een vaartocht moet annuleren. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht.

KWALITEIT

NewWaves Lifestyle doet er alles aan een goede kwaliteit van de vaartochten te waarborgen. Aan het eind van de vaartocht verzoeken we u een evaluatieformulier in te vullen. Mocht u desondanks opmerkingen hebben ten aanzien van de kwaliteit, dan kunt u dat direct melden.

KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot alle aspecten van de vaartocht kan men zich persoonlijk tot Cathy Samé Lottin wenden. Bij klachten dient deelnemer binnen 1 (één) week NewWaves Lifestyle daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht. Op de vaarafspraken en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE VAARTOCHT

In de tarieven zoals opgenomen op de website www.newwaves.nl zijn inbegrepen het trainingsmateriaal, kleine koude hapjes en dranken, koffie, thee en de vaarkosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld. 

BETALINGSVOORWAARDEN

Na schriftelijke bevestiging van de vaartocht per mail wordt het volledige bedrag gefactureerd. Betaling geschiedt voorafgaand aan de vaartocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van iDEAL (internetbankieren), Paypal, credit card of PIN.

RESERVEREN / ANNULEREN

 1. Het maken van reserveringen voor een vaartocht is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door NewWaves Lifestyle (via e-mail, Whatsapp of SMS).
 2. Bij annulering van een bevestigde reservering door deelnemer is geen restitutie mogelijk. Wel heeft de deelnemer het recht in geval van slechte weersvooruitzichten (aanhoudende regen, onweer of storm ten tijde van de huurperiode) tot 24 (vierentwintig) uur voor het begin van de overeengekomen huurperiode de reservering kosteloos te wijzigen door te bellen of mailen met NewWaves Lifestyle. Uitstel van de huurperiode is mogelijk met maximaal 1 (één) jaar.
 3. Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht is de deelnemer het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft de deelnemer geen recht op een alternatief. 
 4. Als NewWaves Lifestyle zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 (één) uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is de deelnemer het gehele huurbedrag verschuldigd, is er geen restitutie mogelijk en heeft de deelnemer geen recht op een alternatief.
 5. In geval van wijzigen van de reservering door deelnemer kan hij NewWaves Lifestyle om in de plaatsstelling van een derde verzoeken.
 6. Indien NewWaves Lifestyle de vaarovereenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max. 50 (vijftig) meter, aanhoudende regenval, onweer of storm) heeft deelnemer recht op teruggave van de betaalde vaarkosten. De deelnemer heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van NewWaves Lifestyle. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming. 

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen. 

VAREN

NewWaves Lifestyle en schipper/bestuurder Cathy Samé Lottin is verantwoordelijk voor de boot, het welzijn van de opvarenden en het naleven van goed stuurmanschap. Zij moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (handen binnenboord houden!) en andere watersporters nooit in het geding is. Het aantal personen van 7 personen, mag niet overschreden worden.

NewWaves

Lifestyle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen als gevolg van de vaartocht. Schade die door de deelnemer(s) van de vaartocht worden aangebracht aan de boot komen voor rekening van de deelnemer(s).  

GEDRAGSREGELS DEELNEMERS

 1. Personen onder 16 jaar mogen niet deelnemen aan de vaartocht
 2. Honden mogen alleen meevaren wanneer ze zelf beschikken over een zwemvest.
 3. Deelnemer(s) mag/mogen voor- of tijdens het varen geen alcohol nuttigen.
 4. Wanneer NewWaves Lifestyle overmatig alcoholgebruik constateert, mag deze de vaartocht zonder voorbehoud annuleren.